Církev a Medjugorje


Ve shodě s dekretem papeže Urbana VIII. a nařízením II. Vatikánského koncilu, prohlašujeme, že nechceme předbíhat úsudek Církve, kterému se zcela podřizujeme. Slova "zjevení, poselství" a podobně mají hodnotu lidského svědectví. 


Medjugorská zjevení nejsou do dnešní doby Církví oficiálně uznána. Ani nemohou být, pokud zjevení stále trvá. Kongregace pro nauku víry zjevení neustále zkoumá a v případě, že by došli k závěru, že je zjevení heretické, zakázali by jej okamžitě. Tak se doposud nestalo. Církev nadále vyčkává a podrobně zkoumá všechny okolnosti od počátků zjevení až dodnes. 

Níže uvádíme popis a vývoj hlavních událostí  týkajících se postoje Církve k Medjugorksým zjevením:

Pozdrav papeže Františka účastníkům Festivalu Mládeže (v angličtině)

2020 / 2021 / 2022

ROK 2019

PAPEŽ POVOLUJE OFICIÁLNÍ POUTĚ DO MEDJUGORJE

Prozatimní ředitel tiskového střediska Svatého stolce v odpovědi na dotaz novinářů sdělil, že "Svatý otec prostřednictvím arcibiskupa Henryka Hosera, apoštolského vizitátora v Medžugorje, a prostřednictvím nunciatury v Sarajevu, oznámil, že je možné organizovat poutě do Medžugorje. Stále však ve snaze nevytvářet dojem, že tím církev uznává autenticitu tamějších fenoménů, jež dosud vyžadují církevní šetření. Týká se to pastýřů všech stupňů a řádů, kteří se rozhodnou vydat do Medžugorje a celebrovat tam nebo koncelebrovat. Vzhledem k velkému počtu lidí, přicházejících do Medžugorje, a hojným plodům milosti, které odtud vzešly, je toto rozhodnutí výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou Svatý otec tomuto místu věnuje, aby usnadnil a podpořil dobré plody. Apoštolský vizitátor tak po dohodě s místními ordináři bude moci snadněji navazovat vztahy s osvědčenými a dobře připravenými kněžími, kteří organizují poutě do Medžugorje a kterým nabídne informace a indikace pro plodný průběh takovýchto poutí" - tolik sdělení vatikánského tiskového střediska. (12.5.2019)

ROK 2018

PAPEŽ JMENOVAL APOŠTOLSKÉHO VIZITÁTORA PRO FARNOST MEDJUGORJE

Tiskové středisko Svatého stolce oznámilo, že ke dnešnímu datu (31.5.2018) Svatý otec František jmenoval zvláštního apoštolského vizitátora pro farnost Medjugorje, a to na dobu neurčitou a ad nutum Sanctae Sedis (tedy k dispozici Svatému stolci). Stává se jím emeritní arcibiskup polské diecéze Varšava-Praga, mons. Henryk Hoser, S.A.C.
Jak dále čteme v tiskovém sdělení, jedná se o ryze pastorační poslání, v kontinuitě s misí zvláštního vyslance Svatého stolce ve farnosti Medjugorje, kterou mons. Hoser nastoupil 11. února 2017 a zakončil v březnu téhož roku (28.3.2017). Závěrečnou zprávu pak papeži Františkovi předal loni v létě.
Cílem mise apoštolského vizitátora je zajistit stabilní a trvalé doprovázení farního společenství v Medjugorje a věřících, kteří se tam vydávají na pouť, jejichž nároky vyžadují zvláštní pozornost, uzavírá dnešní tiskové prohlášení Svatého stolce.

ROK 1996

VATIKÁNSKÉ PROHLÁŠENÍ O MEDJUGORJE

Od června 1996 mnoho prostředků sociální komunikace po celém světě šířilo, že Vatikán zakázal poutě do Medjugorje. Mluvčí Svatého stolce Joaquin Navarro-Valls to okamžitě popřel. Protože však stále panují pochybnosti o postoji Vatikánu k Medjugorje, mluvčí Svatého stolce se k tomu znovu vyjádřil. Jeho vystoupení přinášíme bez zkrácení:

JEDNOTLIVCŮM OFICIÁLNĚ POVOLENO NAVŠTĚVOVAT MEDJUGORJE

Katolická zpravodajská služba

Zatímco Vatikán nikdy neřekl katolíkům, že nemohou jít do Medžugorje, řekl biskupům, že jejich farnosti a diecéze nemohou organizovat oficiální poutě na místo údajných zjevení Panny Marie, řekl vatikánský mluvčí.

"Lidem nelze říci, že tam nemohou jít, dokud se neprokáže, že zjevení jsou falešná. To se ještě neprokázalo, takže tam může jít kdokoli, pokud chce," řekl 21. srpna katolické zpravodajské službě mluvčí Joaquin Navarro-Valls.

Dodal, že když katolík někam jde v dobré víře, má právo na duchovní péči; Církev proto nezakazuje kněžím doprovázet poutě organizované laiky do Medjugorje v Bosně a Hercegovině, stejně jako by jim nezakazovala doprovázet skupinu katolíků, kteří chtějí navštívit Jihoafrickou republiku.

Navarro-Valls byl skálopevně přesvědčen, že "nic se nezměnilo", pokud jde o postoj Vatikánu k Medjugorje.

V prvních červnových dnech zveřejnily francouzské noviny úryvky z dopisu o poutích do Medjugorje, který napsal sekretář vatikánské Kongregace pro nauku víry jako odpověď na otázku, kterou mu položil francouzský biskup.

Dopis arcibiskupa Tarcisia Bertoneho z Kongregace pro nauku víry citoval prohlášení biskupů bývalé Jugoslávie z roku 1991, ve kterém uvedli, že na základě dosavadního zkoumání "nemohou potvrdit, že se jedná o nadpřirozená zjevení."

"Nicméně," řekli biskupové a arcibiskup Bertone zopakoval - "četná shromáždění věřících v Medjugorje vyžadují, aby se církev postarala o jejich duchovní péči".

Arcibiskup Bertone po citaci prohlášení z roku 1991 napsal: "Z řečeného vyplývá, že oficiální poutě do Medjugorje, chápané jako místo autentických zjevení Panny Marie, nelze organizovat ani na farní, ani na diecézní úrovni, protože by to nebylo v souladu s tím, co biskupové z bývalé Jugoslávie řekli ve výše uvedeném prohlášení".

Navarro-Valls řekl: "Když si někdo přečte, co napsal arcibiskup Bertone, mohl by si myslet, že od nynějška je všechno zakázáno, že katolíci nemají možnost cestovat do Medjugorje." Ve skutečnosti se "nic nezměnilo, nic nového nebylo řečeno" - řekl mluvčí Katolické tiskové agentuře (CNS).

"Problém spočívá v tom, že pokud systematicky organizujete poutě, organizujete je s biskupem a církví, pak dáváte kanonickou váhu událostem v Medjugorje - které církev stále studuje." "Je to jiné, než když lidé jdou ve skupině a vezmou si s sebou kněze, aby se vyzpovídali," řekl mluvčí.

Navarro-Valls řekl, že to všechno vysvětluje, protože je "smutný z toho, že to, co arcibiskup Bertone řekl, lze chápat příliš úzce. Řekla Církev nebo Vatikán Medjugorje "ne"? Ne."

ROK 1996

BISKUPOVÉ FRANCIE A VATIKÁNSKÁ KONGREGACE O MEDJUGORJE

Biskup francouzského Langresa, Mons. Léon Taverdet, obrátil se 14.února 1996 na Apoštolský stolec s otázkou, jaký je postoj Církve ve vztahu ke zjevením v Medjugorje a je-li povoleno jít tam na pouť. Kongregace pro nauku víry Svaté stolice odpověděla 23.března 1996 skrze svého tajemníka Tarsicia Bertoneho. Jeho odpověď přinášíme bez zkrácení:

Kongregace pro nauku víry
Vatikán, 23.března 1996
Protokolární č.: 154/81-01985

Ctihodný,

ve svém dopise z 14. února 1996 jste se ptal, jaký je současný postoj Církve ve vztahu k údajným "zjevením v Medjugorje" a zda tam mohou katoličtí věřící chodit na pouť.

V tomto ohledu je mi ctí vám oznámit, že biskupové bývalé Jugoslávie, pokud jde o důvěryhodnost dotyčných zjevení, ve svém prohlášení vydaném v Zadaru dne 10. dubna 1991, tvrdili:

"...Na základě dosavadních výzkumů nemůžeme potvrdit, že se jedná o nadpřirozená zjevení a zjevení.

Nicméně, četná setkání věřících z různých zemí, kteří přicházejí do Medjugorje motivováni náboženskými a jinými motivy, však vyžadují pozornost a pastorační péči v prvé řadě diecézního biskupa a s ním i dalších biskupů, aby byla ve spojitosti s Medjugorje podporována zdravá zbožnost k Blahoslavené Panně Marii, v souladu s učením Církve.

Za tímto účelem vydají biskupové také zvláštní vhodné liturgicko-pastorační směrnice. Stejně tak budou prostřednictvím svých Komisí i nadále sledovat a vyšetřovat celou událost v Medjugorje."

Z toho, co bylo výše zmíněno, vyplývá, že oficiální poutě do Medjugorje, chápané jako místo autentických mariánských zjevení, nelze organizovat ani na farní, ani na diecézní úrovni, protože by to odporovalo tomu, co biskupové bývalé Jugoslávie tvrdili ve svém výše uvedeném prohlášení.

Přijměte prosím, Ctihodný, vyjádření mé nejoddanější úcty!

+ Tarcisio Bertone

ROK 1991

PROHLÁŠENÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE BÝVALÉ JUGOSLÁVIE O MEDJUGORJE

Na pravidelném zasedání Biskupské konference Jugoslávie v Zadaru 9.-11. dubna 1991 bylo přijato následující prohlášení: 

Biskupové od samého počátku sledovali dění v Medjugorje prostřednictvím diecézního biskupa, biskupské komise a komise Biskupské konference Jugoslávie pro Medjugorje.

Na základě dosavadních výzkumů nemůžeme potvrdit, že se jedná o nadpřirozená zjevení a zjevení.

Nicméně, četná setkání věřících z různých zemí, kteří přicházejí do Medjugorje motivováni náboženskými a jinými motivy, však vyžadují pozornost a pastorační péči v prvé řadě diecézního biskupa a s ním i dalších biskupů, aby byla ve spojitosti s Medjugorje podporována zdravá zbožnost k Blahoslavené Panně Marii, v souladu s učením Církve.

Za tímto účelem vydají biskupové také zvláštní vhodné liturgicko-pastorační směrnice. Stejně tak budou prostřednictvím svých Komisí i nadále sledovat a vyšetřovat celou událost v Medjugorje. 

V Zadaru, 10.dubna 1991.
Biskupové Jugoslávie


Zdroj textů:
https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/vodic/zadarska-izjava/
https://www.vaticannews.va/en/taglist.chiesa-e-religioni.santuari.Medjugorje.html
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29390
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27748