Informace pro poutníky a kněze

FREKVENCE TLUMOČENÍ VEČERNÍHO PROGRAMU V MEDJUGORJE

 • česky: 90,7 FM
 • slovensky: 102,6 FM

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA V MEDJUGORJE

 • Horská záchranná služba Čitluk - Medjugorje: +387 63 554 433
 • První pomoc a Maltézský řád (základna u kostela): +387 36 650 201
 • Informační centrum farnosti Medjugorje: +387 36 651 988

DUCHOVNÍ PROGRAM VE FARNOSTI - LETNÍ ROZPIS

MŠE SVATÁ (chorvatsky)
- přes týden: 7:30 / 19:00
- v sobotu: 7:30 / 11:00 / 19:00
- v neděli: 8:00 / 11:00 / 19:00

MŠE SVATÁ (v jiných jazycích)
- dle aktuálního rozpisu na Informačním centru

MODLITBA RŮŽENCE
- každý den: 18:00 před večerní mší svatou
- v neděli: 16:00 při výstupu na Podbrdo

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY
- v pátek: 16:00 při výstupu na Križevac

EUCHARISTICKÁ ADORACE
- úterý, čtvrtek: 20:00 - 21:00
- sobota: 22:00 - 23:00
- každého 25. v měsíci: 19:00 - 7:00 celonoční adorace

UCTÍVÁNÍ KRISTOVA KŘÍŽE
- pátek: 20:00 - 21:00

MODLITBA ZA ZDRAVÍ DUŠE A TĚLA
- pondělí, středa a sobota po večerní mši svaté

DUCHOVNÍ PROGRAM VE FARNOSTI - ZIMNÍ ROZPIS

MŠE SVATÁ (chorvatsky)
- přes týden: 7:30 / 18:00
- v sobotu: 7:30 / 11:00 / 18:00
- v neděli: 8:00 / 11:00 / 18:00

MŠE SVATÁ (v jiných jazycích)
- dle aktuálního rozpisu na Informačním centru

MODLITBA RŮŽENCE
- každý den: 17:00 před večerní mší svatou
- v neděli: 14:00 při výstupu na Podbrdo

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY
- v pátek: 14:00 při výstupu na Križevac

EUCHARISTICKÁ ADORACE
- úterý, čtvrtek: 19:00 - 20:00
- sobota: 21:00 - 22:00
- každého 25. v měsíci: 19:00 - 7:00 celonoční adorace

UCTÍVÁNÍ KRISTOVA KŘÍŽE
- pátek: 19:00 - 20:00

MODLITBA ZA ZDRAVÍ DUŠE A TĚLA
- pondělí, středa, sobota a neděle po večerní mši svaté

POZNÁMKY A INFORMACE PRO POUTNÍKY - OD FARNOSTI

Drazí poutníci!

Jménem všech kněží, kteří slouží v této farnosti, bych vás chtěl upřímně přivítat, ať už přicházíte do Medjugorje jako průvodci skupin nebo jako poutníci.Ze srdce vám děkuji za vaši touhu a ochotu navštívit toto místo milosti a modlitby. Ať všemohoucí Bůh na přímluvu naší nebeské Matky, Královny míru, odmění všechno vaše úsilí a námahu, kterou jste vynaložili, abyste zde přišli.Aby váš pobyt mezi námi byl co nejpříjemnější a přínosný, dovoluji si vám dát určité pokyny. Upřímně vás prosím, pozorně si je pročtěte a dodržujte:

 1. Mše svaté se slaví pouze ve farním kostele. V Adorační kapli je možné slavit mši svatou po domluvě s farářem. Na základě církevního nařízení je zakázáno slavit Mši svatou v penzionech, soukromých domech, v kterých bydlíte, na kopcích nebo v jakékoliv komunitě nebo kapli, která se nachází na území farnosti Medjugorje. Pro jakékoliv informace a objasnění se můžete obrátit na Informační úřad poutního místa.
 2. Modlitební setkávání na území farnosti mohou být organizována výhradně s dovolením faráře.
 3. Pro setkání a přednášky poutníkům v církevním prostoru mají povolení pouze kněží, kteří působí ve farnosti. Všichni ostatní jsou povinni požádat o toto dovolení.
 4. Nikdo nemá dovolení "modlit se nad druhými osobami" ani v církevním prostoru, ani kolem něj.
 5. Jste-li kněz, jste pozván koncelebrovat při večerní mši svaté (doneste si vše potřebné - albu, štolu, celebret...) a být - pokud máte právo zpovídat - k dispozici poutníkům pro svatou zpověď ve vašem mateřském jazyce nebo jazyce, kterým hovoříte.
 6. Vedoucí poutnických skupin domlouvají setkání s kněžími a nebo s vizionáři na Informačním centru poutního místa.
 7. Po poutnických skupinách chceme, aby si vzali průvodce, který je způsobilý pro vedení poutnických skupin v Medjugorje. O služby průvodce můžete požádat v Informačním centru poutního místa.
 8. Prosíme vedoucí skupinek, aby nahlásili příjezd své skupiny a počet poutníků v Informačním centru poutního místa, na telefon/fax: +387 36 651 988 nebo na e-mail: informacije@medjugorje.hr
 9. Prosíme vás, abyste neorganizovali žádný jiný program v době večerního modlitebního programu.
 10. Prostor kolem kostela, na Podbrdu a Križevaci, je modlitební prostor. Prosíme vás, abyste je jako takové i uctívali dávaje si pozor na vhodné chování a na oblékání, které neruší druhé v modlitbě a usebrnosti. Prosíme vás, abyste dbali také na pořádek.
 11. Nezapalujte svíce na Podbrdu nebo Križevaci. Svíce se mohou zapálit pouze na speciálním vymezeném místě na západní straně kostela, kde je dřevěný kříž. Nenechávejte vzpomínkové předměty či fotky ani na Podbrdu, ani na Križevaci.
 12. V kostele a v modlitebním prostoru kolem něj je zakázáno kouřit.
 13. Vědomi si velikosti Boží přítomnosti, z důvody ochrany modlitební atmosféry a usebranosti, není dovoleno fotografování během Mše svaté a Adorace.
 14. Je zakázáno provádět jakoukoliv sbírku, vyjma sbírky v době Mše svaté. V případě, že zpozorujete, že tak někdo v jinou dobu koná, prosím, abyste to nahlásili na Informační centrum poutního místa.
 15. Úmysly na Mše svaté, doporučení nebo připomínky pro provoz tohoto sakrálního prostoru můžete zanechat na Farním úřadě. Děkuji.

S Božím požehnáním,fra Marinko Šakota, ofm, farář

Zdroj textu: Oficiální stránky farnosti Medjugorje https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/upute/

OBECNÉ POKYNY KNĚŽÍM - OD FARNOSTI

Jménem všech kněží, kteří slouží v této farnosti, vás srdečně vítám ve farnosti Medjugorje. Ze srdce vám děkuji za vaši touhu a ochotu navštívit toto místo milosti a modlitby. Ať všemohoucí Bůh na přímluvu naší nebeské Matky, Královny míru, odmění veškeré vaše úsilí a námahu, kterou jste vynaložili, abyste sem přišli. Ať se Bůh skrze vás a vaši kněžskou službu proslaví i na tomto místě, ve kterém se věřícím z celého světa hojněji nabízejí prostředky spasení.

Věřím, že vám příchod a pobyt na tomto známém místě modlitby bude opravdu duchovním občerstvením. Věřím, že zde nejlépe zakusíte, nakolik věřící naší moderní doby potřebují kněze - zprostředkovatele Božích tajemství. Proto si vás dovoluji i tímto způsobem požádat, abyste silou své kněžské služby a autoritou Církve, kterou máte, byl zvěstovatelem Kristova milosrdenství a Jeho lásky k nám lidem.

Aby váš pobyt mezi námi byl co nejpříjemnější a přínosný, dovoluji si vám dát určité pokyny. Upřímně vás prosím, pozorně si je pročtěte a dodržujte:

 • Prosím vás, abyste se zcela držel církevních předpisů daných Kanonickým právem, obecných liturgických předpisů a vyhlášky a nařízení příslušných církevních úřadů související s kněžským životem a službu.
 • Abyste se mohl účastnit liturgického života Farnosti, ve shodě s církevními předpisy, je nutné, abyste měl doporučující potvrzení (celebret) od vašeho nadřízeného, ne starší jak rok (srov. Kanonické právo, kan. 903).
 • Přineste si liturgické oblečení (albu a štolu). Slavení Mše svaté není možné bez liturgických rouch daných liturgickými předpisy (srov. Kanonické právo, kan. 929).
 • Pokud máte potřebnou pravomoc, můžete se účastnit Mše svaté ve svém mateřském jazyce nebo jazyce, kterému rozumíte v době, kdy je to vzhledem k rozpisu denních Mší svatých plánováno. Jestliže chcete předsedat Mši svaté nebo mít homilii, obraťte se na příslušné pověřené osoby farního úřadu.
 • V kázání se držte církevních instrukcí dávajíce si pozor na národní, kulturní a jiné rozdílnosti poutníků, kteří vás poslouchají.
 • Je dovoleno Mši svatou slavit na svatém místě k tomu určeném. Rozhodnutím místního biskupa je výslovně zakázáno sloužit Mši svatou v penzionech, soukromých domech, ve kterých bydlíte, na kopcích nebo v kterékoliv komunitě a kapli, které se nachází na území farnosti Medjugorje (srov. Bisk. Ordinarijat Mostar č. 525/99). Pro jakékoliv objasnění se můžete obrátit na Informační centrum poutního místa.
 • Hlavní liturgická část dne je večerní modlitební program. Jste pozváni, nakolik jste naplnili výše uvedené podmínky, koncelebrovat na večerní Mši svaté.
 • Před Mší svatou se zapište do Knihy evidence, která se nachází v sakristii ve farním kostele (jméno, příjmení, stát, z kterého přicházíte). Všechny vaše mešní intence jsou na váš úmysl.
 • Jestliže máte, ve shodě s Kanonickým právem, povolení zpovídat, prosíme vás, abyste byli k dispozici poutníkům pro zpověď ve vašem mateřském jazyce nebo jazyce, kterým mluvíte.
 • Pro svátost smíření buďte předpisově liturgicky oblečeni (alba a štola). Nezpovídejte vně zpovědnic, pouze pokud je k tomu oprávněný důvod (srov. Kanonické právo, kan. 964). Se svojí skupinou poutníků můžete organizovat modlitební setkání na k tomu určených místech (Kopec zjevení, Križevac, prostor kolem Vzkříšeného Krista...). Dávejte pozor, abyste při tom nevadili druhým poutníkům.
 • Během společného večerního modlitebního programu ve farním kostele není dovoleno organizovat jakýkoliv jiný modlitební program na území farnosti.
 • Pro setkání a přednášky poutníkům v církevním prostoru mají povolení pouze kněží, kteří mají kanonické pověření ve Farnosti. Všichni ostatní musí o toto povolení požádat faráře.
 • Bez souhlasu faráře není dovoleno na území farnosti organizovat "modlitby za uzdravení" a "modlitby nad druhými osobami". V případě, že máte potřebné církevní povolení, jste povinni přísně dodržovat církevní předpisy.

Chceme vám být k dispozici, nakolik je to možné, pro všechny vaše kněžské potřeby.

S Božím požehnáním,
fra Marinko Šakota, ofm, farář

Zdroj textu: Oficiální stránky farnosti Medjugorje https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/upute/