Červen - měsíc, ve kterém se zvlášť uctívá Srdce Ježíšovo

01.06.2024

Měsíc červen je měsícem zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. To proto, že v červnu slavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, což je pohyblivý svátek a slaví se v pátek 19 dní po slavnosti Seslání Ducha svatého. Letos tato slavnost připadá na pátek 7. června 2024.

Uctíváme Srdce Ježíšovo z lásky ke Kristu a jako zadostiučinění za mnoho urážek, které vytrpěl. Nejsvětější srdce Ježíšovo je plné dobroty a lásky. Ke všem lidem. Úcta k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese a především díky sv. Markétě Marii Alacoque, která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.

Srdce Ježíšovo je zdrojem všech milostí a je plné dobroty pro všechny lidi. Obětujme své srdce Ježíši, aby bylo sjednoceno s Jeho srdcem, aby bylo naplněno Boží milostí, trpělivostí a čistotou, aby ve všem odpovídalo Božím přáním.

Pobožnost k Srdci Ježíšovu může zahrnovat litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, dále různé modlitby a písně ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Rozjímejme tento měsíc o lásce Krista, která tryská z Jeho probodeného srdce, z Jeho Nejsvětějšího srdce. 


Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Pane, smiluj se. / Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. / Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. / Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, / smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, / smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, / smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, / smiluj se nad námi.

Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce, / smiluj se nad námi.
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem Svatým v lůně panenské Matky,
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím,
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího,
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností,
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost Božství,
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva,
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné,
Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají,
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti,
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy,
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené,
Srdce Ježíšovo, pro naše nepravosti ztrýzněné,
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné,
Srdce Ježíšovo, kopím probodené,
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy,
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení,
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření,
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované,
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají,
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají,
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, / smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, / smiluj se nad námi. 
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, / smiluj se nad námi.

Ježíši tichý, srdce pokorného, / přetvoř naše srdce podle Srdce svého.

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, pohleď na Srdce svého milovaného Syna, shlédni na chvály a dostiučinění, které ti přináší za nás hříšníky; usmiř se a odpusť nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Inspirace v článku: odkaz ev. č. 14 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)