Mons. Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor pro farnost Medjugorje: Velikonoční poselství

31.03.2024
On, Pán, je živý! A v Duchu svatém i já jsem živý v Něm a On ve mně. On, Pán Ježíš, je živý a dává mi Ducha svatého, učinil můj život silným, tvořivým, plným vůle a plným radosti a pokoje.

V evangeliu máme charakteristickou pasáž zapsanou, když Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben. Je to pasáž o učednících z Emauz. Ježíš zemřel, byl pohřben a apoštolové, učedníci si mysleli: je konec! Zde jsou učedníci z Emauz, kteří se vraceli domů a odcházeli z Jeruzaléma, řekli: Ježíš byl velký Boží muž, dobře kázal Boží království, miloval nás všechny, miloval lidi, pomáhal nemocným, každého utěšoval, uzdravoval... Mysleli jsme si, že je Mesiáš. Ale je mrtvý, je pohřben, je konec! A totéž si myslel Petr, když řekl ostatním apoštolům: pojďme rybařit. Rybařit jako předtím, před setkáním s Ježíšem. Protože Ježíš je mrtvý, je pohřben, je konec. 

Dvě události zcela změnily život apoštolů a Církve: Ježíšovo vzkříšení, Ježíš žije. Bylo to velikonoční zvolání: Ježíš žije, On žije. A příchod Ducha svatého. Tyto dvě události společně vytvořily Církev. Tyto dvě události společně daly život, živost, kreativitu, sílu celé Církvi, apoštolům. Je živý, žije navždy. V evangeliu podle Jana se On, živý Ježíš, zjevuje apoštolům, mluví k nim hluboká slova, specifická pro toto svaté místo, Medjugorje: pokoj vám! Ježíš je živý, žije navždy, Bůh, dárce pokoje. Zároveň vdechl na apoštoly a řekl jim: přijměte, přijměte Ducha svatého. V Duchu svatém a živém Ježíši apoštolové znovu viděli Ježíšův život, který žil s nimi, znovu viděli Ježíše v celých dějinách Staré smlouvy a Starého zákona, viděli Ježíšův kříž a Janovo evangelium jako slávu Boží. Boží sláva znamená Jeho živou a pravou přítomnost. Pochopili hodnotu kříže, na který Ježíš přibil všechny naše hříchy a svou smrtí je nechal zemřít. V Duchu svatém pochopili hodnotu Eucharistie, poslední večeře. Pochopili pravou, živou, skutečnou přítomnost Pána v Jeho Slově a v Eucharistii. Znovu ožili. Ve Skutcích apoštolů máme ještě jedno veliké zobrazení příchodu Ducha svatého.  Pochopili, že Církev se zrodila v Duchu svatém. A Marie, matka Ježíšova, byla s nimi a odtud se vydali hlásat Evangelium celému světu. Oni, chudí, negramotní, bez jakékoli hodnoty, s živým Ježíšem, Vzkříšeným a v Duchu svatém, odešli do celého světa. A za dvacet, třicet let byl život živého Pána, život Ducha svatého rozšířen do mnoha koutů světa.

Tady je vzkříšení Páně, vzkříšení apoštolů, vzkříšení Církve, naše vzkříšení, mé vzkříšení. On, Pán, je živý! A v Duchu svatém i já jsem živý v Něm a On ve mně. On, Pán Ježíš, je živý a dává mi Ducha svatého, učinil můj život silným, tvořivým, plným vůle a plným radosti a pokoje. Tak ať se stane tobě, který mě posloucháš. Ježíš je živý! V Duchu svatém, v Něm můžeš žít život plný životaschopnosti, kreativity a velkého dobra pro celý svět. V Duchu svatém ti říkám: Požehnané Velikonoce, požehnané Velikonoce v Pánu Ježíši, živém!

Převzato z Radio Mir Medjugorje. Externí zdroj textu a foto: odkaz ev. č. 11 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)