Novéna před slavností Neposkvrněného početí Panny Marie

29.11.2023

V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku pochází ze 7.st. z křesťanského Východu, na Západě se slavil nejdříve v Anglii a Francii. Koncem 17.st. bylo jeho slavení rozšířeno na celou církev. Učení o Panně Marii bez poskvrny hříchu počaté vyhlásil jako pravdu víry papež Pius XII. roku 1954.

Připojme se k modlitbě novény s prosbou o dar čistoty pro duši i tělo, které je v dnešní době tolik potřeba... 

MODLITBA NOVÉNY
- modlí se každý den od 29.11. do 7.12.

Úmysly:

  • 29.11.  za čistotu manželů,
  • 30.11. za čistotu biskupů a kněží,
  • 1.12. za čistotu dětí a mládeže,
  • 2.12. za čistotu řeholníků a řeholnic,
  • 3.12. za čistotu snoubenců a těch, co spolu chodí,
  • 4.12. za čistotu pedagogů a pracujících s dětmi a mládeží,
  • 5.12. za čistotu těch, kdo se připravují na duchovní povolání,
  • 6.12. za čistotu těch, kdo ovlivňují společnost,
  • 7.12. za čistotu nás samých.

Zahájení modlitby:

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen. 

Vstupní modlitba: 

Krásná jsi, Maria, bez poskvrny prvotního hříchu.
Jsi sláva Jeruzaléma, radost Izraele, čest našeho lidu, útočiště hříšníků, Maria.
Maria, Panno nejmoudřejší, Matko nejdobrotivější,
pros za nás, přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista. 

Litanie k Neposkvrněné:

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Panno panen,
Neposkvrněná Panno,
Neposkvrněná Panno, přemilá dcero Otce nebeského,
Neposkvrněná Panno, důstojná Matko Syna Božího,
Neposkvrněná Panno, překrásná choti Ducha Svatého,
Neposkvrněná Panno, vznešená ozdobo nebeského ráje,
Neposkvrněná Panno, bělostná lilie panenské čistoty,
Neposkvrněná Panno, něžná růže panenské stydlivosti,
Neposkvrněná Panno, vonná fialko hluboké pokory,
Neposkvrněná Panno, květnatá zahrado všech ctností,
Neposkvrněná Panno, spanilý vzore ženství,
Neposkvrněná Panno, vzácný démante nevinnosti,
Neposkvrněná Panno, přeslavná královno andělů,
Neposkvrněná Panno, sladká útěcho všech trpících,
Neposkvrněná Panno, nejkrásnější vzore duší, Bohu zasvěcených,
Neposkvrněná Panno, mocná přímluvkyně naše u Boha,
Neposkvrněná Panno, po Bohu naše největší radosti,
Abychom srdce čisté zachovali,
Abychom své smysly bedlivě střežili,
Abychom v pokušení proti čistotě k Tobě o pomoc volali,
Abychom svaté svátosti vždy hodně přijímali,
Abychom Tvé mocné přímluvy zvláště v hodině smrti zakusili,
Abychom na Tvé orodování co nejdříve z očistce vysvobozeni byli,
Abychom Tvé Neposkvrněné Početí věčně v nebi oslavovat mohli,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, smiluj se nad námi.
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se:
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen. 

Na závěr: 

Desátek růžence za daný úmysl.