Počátky zjevení

Farnost Medjugorje se nachází v části země, která se jmenuje Hercegovina, 25 km jihozápadně od města Mostar. Medjugorje (název má slovanský původ a znamená "mezi dvěma horami") spolu s obcemi Bijakovići, Vionica, Miletina a Šurmanci tvoří římskokatolickou farnost, ve které v roce 2005 žilo na 5.000 obyvatel. Pastorační péče ve farnosti je svěřena kněžím z Hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí Panny Marie. Celá oblast je osídlena Chorvaty, kteří přijali křesťanství už před 13. stoletím. V písemných pramenech se Medjugorje objevuje poprvé v roce 1599. Současná farnost byla založena v roce 1892 a je zasvěcena sv. Jakubovi staršímu, apoštolovi, patronovi poutníků. 

Do 24. června 1981 se v Medjugorje žilo jako v jiných obcích tohoto kraje: lidé obdělávali půdu, pěstovali tabák a vinnou révu, vyráběli víno a pěstovali zeleninu, aby zajistili skromný život svých rodin. Díky společenským příležitostem odešli mnozí do světa: do zaoceánských a západoevropských zemí, do měst Bosny a Hercegoviny či do Chorvatska. V roce 1981, kdy začala Zjevení Panny Marie, život farnosti se změnil. Panna Marie si vybrala kromě 6 vizionářů také celou farnost a poutníky jako svoje svědky a spolupracovníky. To zjevila v poselství, které jim věnovala slovy: "Já jsem tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a přeji si ji vést." (1. března 1984) 

24. června 1981 kolem 18 hodiny šestice mladých dětí, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović, viděla na kopci Crnica, několik stovek metrů nad místem zvaným Podbrdo, mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou dávala znamení, aby přišli k Ní. Překvapeni a vystrašeni se nepřiblížili.

Další den, 25. června 1981, ve stejnou dobu čtyři z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković a Ivan Dragičevič, se cítili silně taženi k místu, kde předešlý den viděli Tu, kterou rozpoznali jako Pannu Marii. K nim se přidali Marija Pavlović a Jakov Čolo. Tím byla vytvořena skupina Medjugorských vizionářů a tato skupina zůstala nezměněna dodnes. S Pannou Marií se modlili a rozmlouvali. Proto se 25. června slaví jako výročí zjevení. Jak vizionáři dosvědčují, od toho dne měli každodenní zjevení, společně nebo samostatně, tam, kde se zrovna nacházeli. Milka Pavlović a Ivan Ivanković Pannu Marii již více neviděli. 

Třetí den zjevení, 26. června 1981, je Panna Maria poprvé pozvala na mír slovy: "Mír, mír, mír - a pouze mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a lidmi a i mezi lidmi.

Mnoho lidí přitahováno zjeveními a Mariiným voláním, začalo se shromažďovat a modlit se. Nejdříve z farnosti, potom i ze vzdálenějších míst a nakonec z celého světa. Hned po začátku zjevení začalo i pronásledování vizionářů, jejich rodičů a příbuzných, farníků i kněží, nakonec i poutníků. Vizionáři byli dovedeni na policejní výslechy, psychiatrické vyšetření, ale vždy bylo potvrzeno, že jsou vizionáři zdraví. Stejný výsledek potvrdily i prohlídky provedené v pozdějších letech. Tehdejší Medjugorský farář, fra Jozo Zovko, měsíc a půl po začátku zjevení byl zatčen a nevinně odsouzen komunistickým soudem na tři a půl roku vězení. 

Díky Mariiným zjevením se z Medjugorje, obyčejné vesnické farnosti, stalo místo shromažďování množství poutníků z celého světa (v prvních 20 letech přes 20 miliónů poutníků) a tím i jedním z největších světových modlitebních center, jako Lurdy a Fatima. Nesčetná svědectví poutníků hovoří o tom, jak právě na tomto místě našli víru a pokoj. Vizionáři jednohlasně dosvědčují, že jim Panna Maria dává poselství, aby je předali farnosti a světu. Jsou jimi MÍR, VÍRA, OBRÁCENÍ, MODLITBA a PŮST. Nejdříve je potřeba, aby se sami farníci a poutníci stali svědky Jejích poselství, aby se k Ní společně s vizionáři přidali v realizaci plánu obrácení světa a jeho smíření s Bohem. 
Na konci roku 1982 se Panna Maria skrze vnitřní hlas (Locutio cordis) obrátila ke dvěma desetiletým dívkám, Jeleně a Marijaně Vasilj a od roku 1983 do 1987 skrze jejich modlitební skupiny dávala podněty k modlitebnímu rozvoji, který se vyvíjel od samého počátku zjevení.

Poselství Panny Marie z Medjugorje znamenají významnou školu pokoje, modlitby a lásky.


Zdroj textů: Oficiální stránka farnosti Medjugorje (https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/vodic/)