Poselství Panny Marie

Panna Maria dává každého 25. v měsíci při pravidelném každodenním zjevení vizionářce Mariji Pavlović-Lunetti poselství pro svět. Toto poselství je hned překládáno do všech světových jazyků a sdíleno mezi lidmi po celém světě. Slova Panny Marie tak mohou být pro každého z nás povzbuzením a světlem na našich životních cestách.

NEJNOVĚJŠÍ POSELSTVÍ

25.6.2024

Drahé děti!
Raduji se s vámi a děkuji Bohu, že mi dovolil, abych byla s vámi, abych vás vedla a milovala.
Dítka, mír je ohrožen a rodina je pod útokem. Vyzývám vás, dítka, vraťte se k modlitbě v rodině. Dejte Písmo svaté na viditelné místo a čtěte ho každý den. Milujte Boha nadevše, aby vám bylo dobře na zemi.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________ 

25.6.2024 - VÝROČNÍ ZJEVENÍ VIZIONÁŘCE IVANCE

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, které měla vizionářka Ivanka 7. května 1985, jí Panna Maria svěřila 10. tajemství a řekla, že se jí bude zjevovat jedenkrát ročně, a to na výročí zjevení.
Tak tomu bylo i tento rok.
Zjevení, které trvalo 6 minut (18.37-18.43), měla Ivanka ve svém domě za přítomnosti své rodiny.
Panna Maria dala toto poselství:

"Dítka moje, modlete se, modlete se, modlete se.
Přijměte mé mateřské požehnání."

PŘEDCHOZÍ POSELSTVÍ (rozklikni)

2024

25.5.2024

Drahé děti!
V tomto milostiplném čase vás zvu k modlitbě srdcem. Dítka, vytvářejte modlitební skupiny, kde se budete povzbuzovat ke konání dobra a růstu v radosti.
Dítka, jste ještě daleko. Proto se znovu obracejte a zvolte si cestu svatosti a naděje, aby vám Bůh dal hojnost pokoje.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________ 

25.4.2024

Drahé děti!
Jsem s vámi, abych vám řekla, že vás miluji a vybízím k modlitbě, protože satan je silný a každým dnem je jeho síla větší díky těm, kteří si vybrali smrt a nenávist.
Vy, dítka, buďte modlitbou a mé vztažené ruce lásky pro všechny ty, kteří jsou ve tmě a hledají světlo našeho Boha.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________ 

25.3.2024

Drahé děti!
V tomto milostiplném čase se se mnou modlete, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás. Zvláště, dítka, se modlete sjednoceni s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a bez Jeho lásky. Dítka, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, které potkáte, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství k vám.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________ 

25.2.2024

Drahé děti!
Modlete se a obnovte vaše srdce, aby dobro, které jste zasely, rodilo plody radosti a jednoty s Bohem. Plevel se zmocnil mnoha srdcí a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je Láska.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________ 

25.1.2024

"Drahé děti!
Ať je tento čas časem modlitby." 
__________ 

2023

25.12.2023

Drahé děti!
Nesu vám svého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, protože On je pokoj. Dítka, hledejte Ježíše v tichosti vašeho srdce, aby se znovu narodil.
Svět potřebuje Ježíše, proto, dítka, hledejte Ho skrze modlitbu, protože On se dává každý den každému z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria přišla ve svátečním oděvu a s malým Ježíšem v náručí. Ježíš vztáhl ruku na požehnání a Panna Maria se modlila nad námi v aramejském jazyku. 
__________

25.11.2023

Drahé děti!

Ať je tento čas protkaný modlitbou za mír a dobrými skutky, aby se pocítila radost z očekávání Krále pokoje ve vašich srdcích, rodinách a ve světě, který nemá naději.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________

25.10.2023

Drahé děti!
Vichry zla, nenávisti a nepokoje proudí zemí, aby zničily životy. Proto mě Nejvyšší poslal k vám, abych vás vedla vstříc cestě pokoje a jednoty s Bohem a lidmi.
Vy jste, dítka, moje natažené ruce: modlete se, postěte se a oběti obětujte za mír. Poklad po kterém touží každé srdce.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 
__________ 

25.9.2023

Drahé děti!
Zvu vás k intenzivní modlitbě. Modernismus se chce dostat do vaší mysli a ukrást vám radost modlitby a setkání s Ježíšem. Proto, moje drahé děti, obnovte modlitbu ve vašich rodinách, aby moje mateřské srdce bylo radostné jako v první dny, kdy jsem vás vybrala a vy jste odpověděli neustálou modlitbou. A nebe nemlčelo, ale v hojnosti darovalo tomuto místu milosti míru a požehnání.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 
__________ 

25.8.2023

Drahé děti!

V tomto milostiplném čase vás zvu k modlitbě srdcem. Nechť vaše srdce, dítka, jsou povznesena v modlitbě k nebi, aby vaše srdce zakusila láskyplného Boha, který vás léčí a miluje nekonečnou láskou. Proto jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení srdce.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 
__________ 

25.7.2023

Drahé děti!

V tomto milostiplném čase, v kterém mě Nejvyšší posílá k vám, abych vás milovala a vedla na cestě obrácení, obětujte vaše modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědky lásky a míru pro všechna nepokojná srdce.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. 
__________ 

25.6.2023

Drahé děti!

Nejvyšší mi dovoluje, abych byla mezi vámi, abych se za vás modlila, abych vám byla Matkou a útočištěm.
Dítka, zvu vás, vraťte se k Bohu a modlitbě a Bůh vám bude hojně žehnat.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________

25.5.2023

Drahé děti!
Zvu vás, abyste šly do přírody a modlily se, aby Nejvyšší promlouval k vašemu srdci a abyste pocítily sílu Ducha svatého, abyste svědčili o lásce, kterou má Bůh ke každému stvoření.
Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________

25.4.2023

Drahé děti!
Všechny vás volám, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Krista pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze vaše životy přetvořila v nový život obrácení a svatosti.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________

25.3.2023
Drahé děti! 

Nechť je vám tento čas časem modlitby!
__________ 

25.2.2023
Drahé děti!

Obraťte se a oblečte se v kající šat a osobní hlubokou modlitbu a v pokoře proste Nejvyššího o pokoj. V tomto milostiplném čase vás chce Satan svést a vy, dítka, dívejte se na mého Syna a následujte Ho vstříc Kalvárii v odříkání a postu. Jsem s vámi, protože mi Nejvyšší dovolil, abych vás milovala a vedla vás vstříc radosti srdce, ve víře, která roste ve všech těch, kteří nadevše milují Boha.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
__________

25.1.2023
Drahé děti!

Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích a národech. Proto se modlete a obětujte vaše dny pro půst a pokání, aby vám Bůh dal pokoj. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk Boha nechce. Proto jde lidstvo vstříc propasti.
Dítka, vy jste moje naděje. Modlete se se mnou, aby se naplnilo to, co jsem započala ve Fatimě a zde. Modlete se a buďte svědky míru ve svém okolí a budete lidmi pokoje.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
__________ 

2022

25.12.2022
Drahé děti!

Dnes vám přináším svého syna Ježíše, abyste byli Jeho pokojem a odleskem jasu a radosti nebe.
Modlete se, dítka, abyste byli otevření pro přijetí pokoje, protože mnohá srdce jsou uzavřena volání světla, které mění srdce.
Jsem s vámi a modlím se za vás, abyste se otevřeli a přijali Krále míru, který naplňuje vaše srdce teplem a požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
__________

25.11.2022
Drahé děti!

Nejvyšší mě poslal k vám, abych vás učila se modlit. Modlitba otevírá srdce a dává naději, víra se rodí a sílí. Dítka, já vás s láskou vybízím, vraťte se k Bohu, protože Bůh je vaše láska a naděje. Jestli se nerozhodnete pro Boha, nemáte budoucnost a proto jsem s vámi, abych vás vedla, abyste se rozhodli pro obrácení a život a ne pro smrt.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
__________

25.10.2022
Drahé děti!

Nejvyšší mi dovolil být s vámi a být vaší radostí a cestou naděje, protože lidstvo se rozhodlo pro smrt. Proto mě poslal, abych vás učila, že bez Boha nemáte budoucnost. Dítka, buďte nástroji lásky pro všechny ty, kteří nepoznali Boha lásky. Svědčte radostně o své víře a neztrácejte naději ve změnu lidského srdce. Jsem s vámi a žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
__________

25.9.2022
Drahé děti!

Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byli radostnými hledači Boha a svědky nekonečné lásky. Já jsem s vámi, dítka, a znovu vás všechny vybízím: mějte odvahu a vydávejte svědectví o dobrých skutcích, které Bůh ve vás a skrze vás koná. Radujte se v Bohu. Čiňte dobro bližnímu, aby vám bylo dobře na zemi a modlete se za mír, který je ohrožen, protože Satan chce válku a nepokoj.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
__________

25.8.2022
Drahé děti!

Bůh mi dovoluje, abych byla s vámi a abych vás vedla cestou pokoje, abyste tak skrze osobní mír budovali mír ve světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před mým Synem Ježíšem, aby vám dal silnou víru a naději v lepší budoucnost kterou chce s vámi budovat. Buďte odvážní a nebojte se, protože Bůh je s vámi.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.7.2022
Drahé děti!

Jsem s vámi, abych vás vedla cestou obrácení, protože, dítka, svými životy můžete přiblížit mnohé duše mému Synu. Buďte radostnými svědky Božího slova a lásky s nadějí v srdci, která vítězí nad každým zlem. Odpusťte těm, kteří vám činili zlo a jděte cestou svatosti. Já vás vedu k mému Synu, aby vám byl On cesta, pravda a život.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.6.2022
Drahé děti!

Raduji se s vámi a děkuji vám za každou oběť a modlitbu, kterou jste obětovali na moje úmysly. Dítka, nezapomeňte, že jste důležití v mém plánu spasení lidstva. Vraťte se k Bohu a modlitbě, aby Duch svatý konal ve vás i skrze vás. Dítka, já jsem s vámi i v těchto dnech, kdy satan usiluje o válku a nenávist. Rozdělení je silné a zlo koná v člověku jako nikdy předtím.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.5.2022
Drahé děti!

Dívám se na vás a děkuji Bohu za každého z vás, protože mi dovolí, abych byla ještě s vámi, abych vám dodávala odvahu ke svatosti.Dítka, mír je narušen a Satan si přeje nepokoj. Proto ať je vaše modlitba ještě silnější, aby umlkl každý nečistý duch rozdělení a války. Buďte budovateli pokoje a radosti Vzkříšeného ve vás a kolem vás, aby dobro zvítězilo v každém člověku.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.4.2022
Drahé děti!

Dívám se na vás a vidím, že jste ztraceni. Proto vás všechny vyzývám: vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává radost do srdce. Bude ve vás růst naděje v lepší budoucnost a stanete se radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás a kolem vás.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.3.2022
Drahé děti!

Slyším váš pláč a modlitby za mír. Satan roky usiluje o válku. Proto mě Bůh poslal mezi vás, abych vás vedla cestou svatosti, protože lidstvo je na rozcestí. Zvu vás, vraťte se k Bohu a k Božím přikázáním, aby vám bylo dobře na zemi a abyste vyšli z této krize, do které jste upadli, protože neslyšíte Boha, který vás miluje a přeje si vás spasit a dovést do nového života.Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.2.2022
Drahé děti!

Jsem s vámi a modlíme se společně. Pomozte mi, dítka, modlitbou, aby satan nevyhrával. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu, přišla za Zem. Proto, dítka, vraťte se k Bohu a modlitbě, postu a odříkání, za všechny ty, kteří jsou pošlapáni, chudí a nemají hlas v tomto světe bez Boha. Dítka, když se nevrátíte k Bohu a Jeho přikázáním, nemáte budoucnost. Proto mě poslal k vám, abych vás vedla.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

__________

25.1.2022
Drahé děti!

Dnes vás vybízím, abyste se vrátili k modlitbě. Dítka, nezapomeňte, že Satan je silný a chce k sobě přitáhnout co nejvíce duší. Proto buďte pozorní v modlitbě a rozhodní v dobru. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.

Roční zjevení pro vizionářku Mirjanu

Vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo měla každodenní zjevení od 24.6.1981 do 25.12.1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria, poté, co jí zjevila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 18. března.

18.3.2024

Drahé děti,
z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka zvu, abyste věřily v lásku. Láska, která je společenstvím s mým Synem. Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svá srdce, aby poznali mého Syna a aby si ho zamilovali.
Děti moje, láska způsobuje, že můj Syn svou milostí osvětluje vaše srdce, roste ve vás a daruje vám pokoj.
Děti moje, jestliže žijete lásku, jestliže žijete mého Syna, budete mít pokoj a budete šťastní. V lásce je vítězství.
Děkuji vám.

18.3.2023

Drahé děti, zvu vás, abyste skrze modlitbu a milosrdenství ještě lépe poznali mého Syna. Abyste se naučili slyšet čistým a otevřeným srdcem. Abyste slyšeli, co vám můj Syn říká, abyste duchovně prohlédli. Abyste jako jeden Boží národ, ve společenství s mým Synem, svým životem svědčili o pravdě. Modlete se, děti moje, abyste mohli spolu s mým Synem všem svým bratřím a sestrám přinášet jenom mír, radost a lásku. Jsem s vámi a žehnám vám mateřským požehnáním.

Roční zjevení pro vizionářku Ivanku

Vizionářka Ivanka Ivanković-Elez měla každodenní zjevení do 7. května 1985, kdy jí Panna Maria zjevila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 25. června na výročí zjevení. 


25.6.2024

Zjevení, které trvalo 6 minut (18.37-18.43), měla Ivanka ve svém domě za přítomnosti své rodiny.
Panna Maria dala toto poselství:

"Dítka moje, modlete se, modlete se, modlete se.
Přijměte mé mateřské požehnání."
_____

25.6.2023

Zjevení, které trvalo 7 minut (18:38 - 18:45) měla vizionářka Ivanka ve svém domě. Při zjevení byla přítomna pouze její rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla, že Panna Maria dala následující poselství: 

"Dítka, potřebuji vaše modlitby. Modlete se, modlete se, modlete se."

Panna Maria všem požehnala. 
_____

25.6.2022

"Dítka, modlete se, modlete se, modlete se."

Roční zjevení pro vizionáře Jakova

Na posledním každodenním zjevení, které měl vizionář Jakov Ćolo 12. 9. 1998, mu Panna Maria řekla, že nadále bude mít zjevení jedenkrát ročně, a to 25.12. na Vánoce. 

25.12.2023

Drahé děti,
dnes se svým Synem v náručí vás zvu, abyste se modlily k malému Ježíši za uzdravení svého srdce. Dítka, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, předejte Hospodinu svůj život a svoje srdce, aby je Hospodin uzdravil svou milostí.
Jen s čistým srdcem budete moci zažít znovuzrození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození osvítí váš život. Žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

____________

25.12.2022

Drahé děti! Dnes, kdy záře Ježíšova narození ozařuje celý svět, zvláštním způsobem s Ježíšem v náručí, prosím, aby se každé srdce stalo Betlémskou stájí, v které se narodí můj Syn, aby se vaše životy staly světlem Jeho narození. Dítka, žijete v nepokoji a strachu. Proto, dítka, dnes v tento milostiplný den proste Ježíše, aby posílil vaši víru a stal se vládce vašich životů. Protože, dítka moje, pouze s Ježíšem ve vašich životech nebudete vidět nepokoj, ale prosit za mír a žít v míru a nebudete vidět strach, ale Ježíše, který nás osvobozuje ode všech strachů. 
Jsem vaše Matka, která neustále bdí nad vámi a žehnám vám svým mateřským požehnáním.


Zdroj textů: Oficiální stránka farnosti Medjugorje (https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/gospine-poruke/)