Průvodce místem

1) CENTRUM FARNOSTI

KOSTEL SV. JAKUBA

Po založení farnosti (v r. 1892) byl v roce 1897 vystavěn první kostel, na tehdejší dobu veliký a pěkný. Díky nestabilní půdě, na které byl kostel postaven, začaly zdi praskat a sedat a tak začali farníci hned po I. světové válce plánovat novou stavbu, která trvala od roku 1934 do 19.ledna 1969, kdy byl kostel i vysvěcen. Kostel sv. Jakuba je dnes centrum a prostředek svátostného a modlitebního života ne jen farníků, ale i poutníků z celého světa. Ohraničený park uprostřed kruhového objezdu na východní straně od kostela je památkou na místo, kde se nacházel původní starý kostel.
Od roku 1981 se kvůli novým potřebám vzniklým příchodem mnoha poutníků neustále upravuje prostor kostela i jeho okolí. Vnější oltář byl vybudován v roce 1989 a spolu s modlitebním prostorem okolo, který pojme asi 5.000 sedících poutníků, slouží pro liturgické slavení v letních měsících a o svátcích, kdy se v Medjugorje nachází až desítky tisíc poutníků.  

SOCHA PANNY MARIE PŘED KOSTELEM

Kamenná socha Královny míru byla postavena na náměstí před kostelem v roce 1987. Autorem je Dino Felicija z Itálie. Socha se stala symbolem poutního místa Medjugorje.

ADORAČNÍ KAPLE

Adorační kaple byla postavena v roce 1991, aby se poutníkům otevřel prostor pro tichou adoraci Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní. Díky nedostatku modlitebních prostor se v této kapli během dopoledne slaví mše svaté pro skupiny poutníků z různých národů, odpoledne je pak výstav Nejsvětější svátosti oltářní k tiché adoraci. V adorační kapli jsou v roce 2000 postaveny reliéfy pětice kněží původem z farnosti Medjugorje, mučedníků pro víru, které komunisti zabili na samém konci II. světové války.

SOCHA SV. LEOPOLDA MANDIĆE

Bronzová socha sv. Leopolda Bogdana Mandića, patrona zpovědníků, který byl 16.10.1983 prohlášen za svatého, je postavena v roce 1998 v blízkosti vnějších zpovědnic. Autorem sochy je Carmelo Puzzolo z Itálie. 

ZPOVĚDNICE

Díky Mariiným zjevením se Medjugorje stala místem smíření, které poutníci zažívají zvláště ve svátosti smíření. Z toho důvodu je v roce 1990 vystavěno (a v roce 2001 zrekonstruováno) 25 zpovědnic, v kterých mají poutníci každodenní příležitost setkat se s Božím odpuštěním.  

KŘÍŽ SE SVÍČKAMI

Na severozápadní straně kostela je vybudováno místo pro tichou modlitbu kolem kříže. Zde mohou poutníci zapálit svíce na své úmysly.  

VIA DOMINI A RŮŽENCOVÁ TAJEMSTVÍ SVĚTLA

Za kostelem sv. Jakuba se nachází Via Domini (Cesta Páně), která vede kolem sochy Zmrtvýchvstalého Krista až ke hřbitovu. Tato cesta je obohacena mozaikami, které představují tajemství růžence světla. Jejich autorem je italský umělec Arrigo Pazza.

SOCHA ZMRTVÝCHVSTALÉHO KRISTA

Na jihozápadní straně od kostela, na cestě směrem ke hřbitovu, byla o Velikonocích roku 1998 postavena bronzová socha Vzkříšeného Spasitele. Autorem sochy je slovinský sochař Andrej Ajdić.  

KŘÍŽOVÁ CESTA

Kolem sochy Zmrtvýchvstalého Krista byl o Velikonocích roku 2002 upraven prostor pro osobní modlitbu a skupinovou modlitbu křížové cesty pro ty, kteří nemohou vystoupat na Križevac. 

HŘBITOV A HROB FRA SLAVKA BARBARIĆE

Na jihozápadní straně od kostela, za sochou Zmrtvýchvstalého Krista, nachází se jeden z místních hřbitovů, hřbitov Kovačica. Pohřbeni jsou zde i fra Slavko Barbarić či fra Križan Galić, který byl zavražděn partyzány jako farář ve farním úřadě.  

HALA SV. JANA PAVLA II. (ŽLUTÁ HALA)

Modlitební setkávání poutníků ve farnosti vyžadovalo vybudování prostor pro přednášky, modlitební setkání a konání mezinárodních seminářů. Hala s 800 místy pro sedící byla postavena v roce 1998.
Uvnitř se nachází obraz Panny Marie - olejomalba malíře prof. Carmela Puzzola. Obraz je namalován podle popisu vizionářů, jak Pannu Marii viděli ve zjeveních.

2) KOPEC ZJEVENÍ - PODBRDO

PODBRDO

Na kopci Podbrdo, několik stovek metrů nad bijakovičskou zástavbou, se nachází místo prvních zjevení Panny Marie. Dnes se to nazývá také Kopec Zjevení. Setkání s Kopcem zjevení je pro poutníky setkáním s Pannou Marií skrze osobní modlitbu a modlitbu růžence.  

MÍSTO 1. POZVÁNÍ K MÍRU

Při stoupání po cestě k soše Panny Marie (místu zjevení) je postaven veliký dřevěný kříž (u 2. desátku), kterým je označeno místo, kde se Panna Maria třetí den zjevení (26.6.1981) ukázala Mariji Pavlović a poprvé pozvala k míru. Dala zde poselství: "Mír, mír, mír - pouze mír. Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi."

RELIÉFY RŮŽENCE NA PODBRDU

Od domů do místa zjevení vede strmá kamenitá cesta, podél které v roce 1989 vystavěli bronzové reliéfy radostných a bolestných tajemství růžence. Reliéfy jsou prací prof. Carmela Puzzola.V červnu 2002 jsou postaveny bronzové reliéfy slavných tajemství růžence (taktéž práce prof. Carmela Puzzola) na cestu, která vede z místa zjevení dolů směrem k Modrému kříži. 

SOCHA PANNY MARIE NA MÍSTĚ ZJEVENÍ

Přímo na místě zjevení, při příležitosti jeho 20. výročí, je postavena socha Královny míru. Tato socha je vytvořena podle sochy, která je umístěna před kostelem (práce Dina Felicia). 

KŘÍŽ NA PODBRDU

Text připravujeme...

MODRÝ KŘÍŽ

Na úpatí Kopce zjevení se nachází Modrý kříž. Postaven byl v roce 1985 na místě, kde se od 4. července 1982 formovala a následně pravidelně scházela modlitební skupina vizionáře Ivana.  

3) HORA KRIŽEVAC

KRIŽEVAC

Križevac je kopec vypínající se nad Medjugorje (520 m), na kterém farníci už 15.3.1934 vztyčili 8,56m vysoký železobetonový kříž, na kterém stojí nápis: "Ježíši Kristu, Vykupiteli lidského rodu, jako znak víry, lásky a naděje, na památku 1900. výročí Utrpení Kristova."
Do nitra kříže zabudovali při stavbě kousky Ježíšova kříže, získané právě pro tuto příležitost z Říma. Od té doby se na Križevaci slaví Mše svatá první neděli po Narození Panny Marie (8.září) při příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. V poselství z 30.8.1984 Panna Maria řekla: "I kříž, který jste vystavěli, byl v Božím plánu."Križevac je pro poutníky nabídka, aby se setkali s Ježíšem v Jeho utrpení a odkryli jeho lásku. 

RELIÉFY KŘÍŽOVÉ CESTY

Na začátku Mariiných zjevení se poutníci na Križevaci začali modlit křížovou cestu. Zpočátku byla místa jednotlivých zastavení označena dřevěnými kříži. Od roku 1988 byly vystavěny bronzové reliéfy jednotlivých zastavení. Autorem je prof. Carmelo Puzzolo z Itálie. Na každém vyobrazení (vyjma Getsemanské zahrady) se nachází i Panna Maria. 

POMNÍK FRA SLAVKA NA MÍSTĚ JEHO ÚMRTÍ

Těsně před vrcholem je místo úmrtí Medjugorského faráře, fra Slavka Barbariće (24.11.2000).
Na první výročí jeho smrti, na místě, kde předal svou duši Hospodinu, je postaven památník - reliéf fra Slavka z bronzu zasazen do kamene jako znak a vzpomínka na člověka, který říkal to, co myslel, a dělal to, co říkal následujíce Evangelium a poselství Královny Míru.

4) KOMUNITY A DALŠÍ MÍSTA

KOMUNITA CENACOLO

Komunitu Cenacolo založila sestra Elvíra v roce 1983 v Saluzzu (Itálie), aby pomohla závislým na drogách. Hlavní cíl komunity je objevit a žít pravé hodnoty křesťanského života. Jak říkají členové komunity, jejich terapií je Ježíš Kristus, cestou uzdravení je modlitba, práce a přátelství. Díky zvláštním milostem, které Medjugorje nabízí mladým při hledání pravdy, otevřela sestra Elvíra dva komunitní domy i v Medjugorje: dům pro chlapce s názvem "Pole života" (1991) a dům pro dívky s názvem "Pole radosti" (2000). Chlapci komunity Cenacolo rádi přijímají poutníky a svědčí o svém obrácení a osvobození od závislostí. 

MATEŘSKÁ VESNIČKA - MAJČINO SELO

Mateřská vesnička je organizace pro výchovu a péči o opuštěné děti a děti bez péče, která vznikla v roce 1993. Vzknikla na základě přání jejího zakladatele, fra Slavka Barbariće, aby se potřebným dětem a mládeži nabídla výchova a příklad v práci a běžném životě, skrze který by se mohly rozvíjet v tělesném, duševním, duchovním i kulturním směru. Skrze katolický obsah a myšlení se jim snaží dát podmínky života v duchu svobody, důstojnosti, přijetí a především lásky a porozumění. Starost o děti je svěřena Školským sestrám františkánkám Hercegovinské provincie a spolupracujícím laikům. Organizace začala svou činnost 8.září 1996. V areálu Mateřské vesničky se nachází i mateřská školka, zubní ordinace a fyzioterapie. 

KOMUNITA OÁZA MÍRU

Text připravujeme...

HRAD NANCY A PATRICKA

Text připravujeme...

GORAN A KATKA ČURKOVIĆ

Text připravujeme...


Zdroj textů: Oficiální stránka farnosti Medjugorje (https://medjugorje.hr/hr/)