Současnost

Díky zjevením Panny Marie se Medjugorje stalo místem setkávání mnoha poutníků z celého světa (přes 20 milionů za prvních 20 let) a stalo se tak jedním z největších světových modlitebních center, srovnatelným s Lurdami a Fatimou. Bezpočet svědectví poutníků vypráví, jak právě na tomto místě našli víru a mír.

Podle jednohlasného svědectví vizionářů jim Panna Maria dává poselství, aby je předali farnosti a světu. Hlavním obsahem těchto poselství jsou POKOJ, VÍRA, OBRÁCENÍ, MODLITBA A PŮST. Nejdříve je potřeba, aby se farníci a poutníci stali svědky jejích zjevení a jejích poselství, aby se k Ní spolu s vizionáři připojili při uskutečňování plánu obrácení světa a jeho smíření s Bohem. 

Nikdo nemůže popřít, i když jsou někteří, kteří se o to snaží, že je duchovní vanutí Královny míru v církvi živá skutečnost, vedená duchem modlitby a ne lidskou iniciativou. Tato řeka světla, života, pokoje a lásky k Matce Boží vytvořila všude modlitební skupiny, iniciovala mnohá obrácení a pokračuje v uzdravování a utěšování srdcí všech věřících, kteří v jednoduchosti poselství Královny míru našli ukazatel pro znovuobjevení Evangelia a cestu zpět do srdce církve. Obrácení pocházející z Medjugorje se už ani nepočítají. Mnozí, kteří se vzdálili od církve, se díky těmto poselstvím do ní opět vrátili a mnozí další se ji naučili více milovat.

Příslušné církevní úřady doposud nevynesly konečný verdikt o těchto zjeveních, která začala v roce 1981 a trvají dodnes. Skutečnost je, že tato duchovní  cesta, která byla iniciována poselstvími Královny míru, je jedna z největších modlitebních cest ve dvacátém století. Je to cesta, která vede do církve a pro církev, protože zahrnuje věřící, řeholníky, kněze a biskupy, kteří vydali a mnoha způsoby nadále vydávají svoje svědectví o mnoha duchovních dobrech, které Medjugorje udělalo v životech mnoha věřících, z nichž je jistě nejdůležitější návrat k modlitbě. 

Do Medjugorje se přišly modlit již desítky miliónů poutníků. Tisíce kněží a stovky biskupů slavili mši svatou, dlouhé hodiny poslouchali zpovědi kajícníků, kteří jakoby byli proměněni milostí Matky, Panny Marie. Mnozí vracejíce se do svých diecézí, vydali totéž svědectví: "v Medjugorje se lidé obracejí". Právě obrácení jsou tím, co přitahuje pozornost pastýřů, protože jsou to "trvalá obrácení". Lidé, kteří v Medjugorje zakusili Mariinu přítomnost, už se více nepočítají, stejně jako se již nezná ani číslo jednotlivých obrácení, nebo číslo duchovních či tělesných uzdravení, ani kolik bylo kněžských povolání nebo jiných forem duchovního povolání díky milostem získaným v Medjugorje. Toto jsou pouze některé z nejdůležitějších duchovních plodů, díky kterým mnozí přijali, že je Královna míru v Medjugorje opravdu přítomná a že je Její přítomnost důvodem tak rychlého šíření modlitební úcty související s Pannou Marií ve světě. 

Dnes na všech kontinentech existují modlitební skupiny, které v poselstvích Panny Marie našly světlo, naději a útěchu. Jsou živou křesťanskou komunitou, která působí v církvi. Ohlédneme-li se zpět a zamyslíme se nad veškerou pomocí během války a po ní, kterou mnoho medjugorských skupin z celého světa poskytlo Bosně a Hercegovině a dalším zemím. Žádná jiná humanitární organizace nepomohla obětem války tolik jako dobrovolníci Královny míru. 

Diecéze, farnosti, instituce, řeholní komunity, semináře a kláštery, školy a pracoviště, rodiny a mnoho jiných míst je zasáhnuto milostí Medjugorje, přítomností Královny míru, která se poprvé ukázala v medjugorské krajině 24. června 1981 a ukazuje se až do dnešních dní. Tato mateřská přítomnost nám připomíná události v Guadalupe, Lurdech, Fatimě a na dalších místech, kde se Panna Maria zjevila: kde předtím byla duchovní poušť, po návštěvě Panny Marie rozkvetl život, vrátila se naděje, vyprošovalo se odpuštění a nastal mír. 

Aby se snížil duchovní přínos Medjugorje, někteří prohlašují, že obrácení jsou na každém místě, kde se člověk modlí. K tomu je dobré uvést několik poznámek: Proč se dnes lidé ve farnostech, seminářích, školách, na pracovištích, v rodinách stále méně modlí? A jaktože je v Medjugorje tak mnoho modlitby? Jak vysvětlit, že se malá františkánská farnost, jedna malá vesnička, stala pro celý svět účinnou výzvou k modlitbě?

Podle přesvědčení mnohých se tato oáza pokoje, díky milosti Boží, stala místem Mariánské úcty, kde se lidé nejvíce modlí a obracejí. Samozřejmě tato slova nemají vnutit víru v medjugorská zjevení, ale spíše mají nabídnout prosté svědectví, respektujíce ty, kteří to vnímají jinak. 


Zdroj textu: https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/vodic/duhovni-pokret-kraljice-mira/