Spiritualita zjevení

Podle shodného svědectví vizionářů Panna Maria při svých zjeveních přinesla vizionářům určitá poselství, aby je předali lidem. I když těch poselství bylo mnoho, mohou se shrnout do pěti základních bodů, protože všechny ostatní potvrzují nebo se odvolávají na těchto pět. 

MÍR

Již třetího dne Panna Maria přednesla jako první ze všech poselství: "Mír, mír, mír - a pouze mír!" A přitom dvakrát opakovala: "Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a i mezi lidmi!" Z okolností, kdy vizionářka Marija viděla za Pannou Marií kříž, když Panna Maria toto poselství vyslovila, je jasné, že ten mír přichází pouze od Boha, který se skrze Pannu Marii v Kristu stal "náš mír" (Ef 2,14). Ten mír "svět nemůže dát" (Jan 14,27) a proto Kristus přikázal svým apoštolům, aby ho nesli světu (srov. Mt 10,11) a všichni lidé aby se stali "synové míru" (Lk 10,6). Proto se i Panna Maria, jako "Královna apoštolů", v Medjugorji představila jako "Královna míru". Nikdo tak jako ona neví a nemůže lépe a úspěšněji přesvědčit dnešní svět, který čelí hrozbám zkázy, že mír je jeho největším a nejpotřebnějším dobrem.

VÍRA

Druhé poselství Panny Marie je víra. Panna Maria jej přináší již čtvrtý, pátý a šestý den zjevení a jindy je opakuje často, což je i pochopitelné. Totiž bez víry není možné dosáhnout pokoje. Vždyť víra je sama o sobě odpovědí na Boží slovo, v kterém se Bůh nejen zjevuje, ale i daruje lidem. Ve víře člověk přijímá Boží slovo, které se v Kristu stalo "naším mírem" (Ef 2,14). Jeho přijetím se člověk stává novým člověkem s novým, Kristovým životem v sobě a účastníkem Boží přirozenosti (srov. 1 Pt 1,14; Ef 2,18). Tím se člověku poskytuje mír jak s Bohem, tak s lidmi.  

Nikdo tak jako Panna Maria nezná hodnotu víry a její potřebnost pro dnešního člověka. Proto ji vizionářům při každé příležitosti zdůrazňuje a dává jim za povinnost, aby ji přinášel druhým. Ona ji nadřazuje nade vše, co lidé žádají a staví ji jako první podmínku ke splnění všech proseb, přání a žádostí, ať se vztahovali ke zdraví nebo k jakékoliv jiné lidské potřebě.

OBRÁCENÍ

Obrácení je také častým poselstvím Panny Marie, protože pozoruje slabou nebo žádnou víru u lidí dnešní doby. A bez ní není možné dosáhnout pokoje. Opravdové obrácení znamená "očistit srdce" (Jer 4,14), protože zkažené srdce vytváří a podporuje špatné vztahy a společenské systémy, nespravedlivé zákony a otrokářské zřízení. Bez hluboké proměny srdce a jeho obrácení není pokoje. Proto Panna Maria stále žádá častou zpověď. Požadavek je určen všem lidem bez rozdílu, protože "ani jeden není spravedlivý... Všichni sešli z cesty, stejně se zkazili." (Řím 3,11-12)

MODLITBA

Panna Maria počínaje pátým dnem zjevení téměř každodenně vyzývá k modlitbě. Požaduje od všech lidí aby se nepřetržitě modlili, stejně tak jak to i Kristus vyžadoval (srov. Mk 9,29; Mt 8,38; Lk 11,5-13;...). Modlitba povzbuzuje nebo posiluje víru člověka, bez ní nejsou hodnotné vztahy ani s Bohem, ani s jinými lidmi. Kromě toho modlitbou člověk vyjadřuje své životní pouto s Bohem: přiznává se k Němu, je Mu vděčný za přijaté dary a s důvěrou od Něj očekává i vše ostatní, co potřebuje, hlavně spasení. Modlitba upevňuje tento stav v člověku, pomáhá mu mít hodnotné vztahy s Bohem, bez kterých není možné udržovat a šířit mír ani s Ním, ani s lidmi. 

Opodstatněnost modlitby je zvláště patrná z toho, že Boží slovo je určeno člověku a z potřeby člověka na něj odpovědět slovem. Odpovědí je vyřčená víra nebo modlitba, kterou se víra povzbuzuje, obnovuje, posiluje a podporuje. Kromě toho člověk modlitbou přesvědčivě hlásá Boha a Evangelium a vštěpuje víru druhým lidem.

PŮST

Už od šestého dne zjevení Panna Maria často doporučuje půst, protože ten slouží víře. Tím člověk prověřuje, potvrzuje a posiluje své sebeovládání. Pouze člověk, který se ovládá, může být svobodný a schopný odevzdat se Bohu a bližnímu, jak to vyžaduje víra. Půst zaručuje člověku, že jeho odevzdanost ve víře je upřímná a bezpečná. Pomáhá mu osvobodit se od veškerého otroctví, zvláště od hříchu. Kdo není sám sebou, je otrokem. Dále půst pomáhá člověku omezit touhu po přehnaných potěšeních, které snadno vedou k bezohlednému utrácení časných hodnot, které ostatní potřebují k holému přežití.

Půstem se získávají hodnoty, které mohou oživit lásku k chudým a ubohým a tak alespoň do určité míry zmírnit rozdíly mezi nimi a bohatými. Léčí nedostatek jedněch nadbytkem druhých. Tím se svým způsobem nastoluje určitá forma míru, který je dnes ohrožen zejména obrovskými rozdíly mezi bohatými a chudými.

Podle toho je z poselství Panny Marie jasně zřejmé, že pokoj je největší dobro a že víra, obrácení, modlitba a půst jsou jedinými podmínkami, za kterých je možné mír uskutečnit.


Zdroj textů: Oficiální stránka farnosti Medjugorje (https://medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/gospine-poruke/uvod/)