Papež František: Bůh má plán lásky pro každého

26.08.2023

Papež František poslal účastníkům 34. Festivalu Mládeže, tzv. Mladifestu pozdrav. Přinášíme jeho překlad.

"Drazí!

S radostí se obracím na vás, kteří se účastníte Festivalu mládeže v Medjugorje, který je příležitostí k oslavě a obnovení vaší víry. Chci, abyste tyto dny prožili jako duchovní pouť, která vás zavede k setkání s Pánem v eucharistii, adoraci, zpovědi, biblické katechezi, tiché modlitbě růžence, ale také prostřednictvím svědectví.

Předložené letošní téma k rozjímání zní: "Hle, moje matka a moji bratři" (Mt 12, 49). Evangelista Matouš vypráví, jak Ježíšovi, když mluvil k zástupu, bylo řečeno, že jeho matka a jeho bratři stáli venku a hledali ho. Ježíš odpovídá otázkou: "Kdo je moje matka a kdo jsou moji bratři?" (Mt 12,48). A ukazuje na své učedníky a říká: "To je moje matka a moji bratři! Kdokoli činí vůli mého nebeského Otce je můj bratr, sestra i matka" (Mt 12,49-50).

Ježíšova slova a gesta nás hluboce zasahují, protože na první pohled vypadají jako nedostatek úcty k jeho Matce a příbuzným. Ve skutečnosti nám tímto vyjádřením chtěl ukázat, že následovat Otcovu vůli, abychom se upevnili ve spojení s Ním, je silnější pouto než u nejbližších pokrevních příbuzných. Drazí mladí, Boží vůle je neocenitelný poklad! To je důvod, proč Panna Maria vytváří příbuzenství s Ježíšem ještě předtím, než ho porodila. Stává se učednicí a matkou svého Syna ve chvíli, kdy přijímá slova anděla odpovědí: "Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Od té chvíle byl celý její život neustálým vykonáváním Boží vůle.

Často se však s touto vůlí ocitáme v rozporu, někdy je pro nás těžké ji pochopit a přijmout, chtěli bychom jiný život, bez výzev, bez utrpení, chtěli bychom sami být jiní, možná inteligentnější, bohatší na talenty a obdržené dary. Pro nás však neexistuje lepší vůle než ta Otcova, což je plán lásky pro nás v perspektivě jeho království a našeho úplného štěstí. Často se této vůle bojíme, protože se bojíme, že nám Bůh může cokoliv vnutit čirou náhodou, a ne pro naše dobro; obáváme se, že přijetí jeho vůle by znamenalo vzdát se naší svobody. Místo toho musíme pilně hledat, prosit Boha Otce, aby nám dal poznat svou vůli a prosit, aby se v nás naplnila. A Ježíš nám ukazuje největší důvod, proč to chtít: konání Otcovy vůle z nás dělá jeho děti, bratry, sestry, matky a rosteme v lásce k Němu a k druhým.

Drazí mladí, Bůh má plán lásky pro každého z vás. Nebojte se jeho vůle, ale celou svou důvěru vkládejte do jeho milosti. Jste pro Něj důležití a vzácní, protože jste dílem Jeho rukou (srov. Postsynodální apoštolská exhortace Christus vivit, 115). Jen On zná vaše srdce a vaše nejhlubší touhy.

Pouze On, který vás miluje naprostou láskou, je schopen naplnit vaše touhy. Nikdo jiný než Bůh vám nebude moci dát skutečné štěstí. Následujíce Mariin příklad, řekněte Mu vaše bezpodmínečné "ano". Ať ve vašem životě není místo pro sobectví nebo lenost. Využijte své mládí k tomu, abyste společně s Pánem položili základy své existence, protože vaše osobní, profesní a společenská budoucnost bude záviset na rozhodnutích, která v těchto letech učiníte.

Na této cestě, drazí mladí, kéž vás doprovází Blahoslavená Matka Maria a učí vás rozlišovat a přijímat vůli Nebeského Otce ve vašem životě. Vtiskněte svým mládím znak naděje a nadšení v tomto okamžiku. Buďte nadšenými misionáři nové evangelizace! Přineste těm, kteří trpí, těm, kteří hledají – radost, kterou chce dát Ježíš. Přineste to svým rodinám, do svých škol a univerzit, na svá pracoviště a ke svým přátelům, tam, kde žijete. Necháte-li v sobě působit Boží milost, budete-li velkorysí a vytrvalí ve své každodenní práci, uděláte tento svět lepším místem pro všechny.

Ze srdce vám žehnám. Prosím, modlete se za mě.

V Římě u sv. Jana v Lateránu,

na svátek svatých apoštolů Petra a Pavla, 29. června 2023.

Zdroj textu:
https://medjugorje.hr/hr/novosti/poruka-pape-franje-sudionicima-festivala-mladih---medugorje-26.-30.-srpnja-2023.,13389.html